ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111


ՆՅՈՒԹԵՐ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016 – Գնահատելով Կառավարության ջանքերը տղաների և աղջիկների պաշտպանության գործում

 

Երեխաների պաշտպանության ինդեքսը բացառիկ գործիք է, որը թույլ է տալիս գնահատել երկրի առանջընթացը ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի շրջանակներում հանձնառած պարտավորություններն իրագործելիս: Այն վերլուծում է երկրի՝ երեխաների պաշտպանության համակարգը Կառավարության կողմից իրականացված գործողությունների 5 հարթություններում՝ քաղաքականություն, ծառայությունների տրամադրում, կարողություններ, հաշվետվողականություն և համակարգումՀիմնվելով Ինդեքսից դուրս բերվող արդյունքների վրա, շահագրգիռ կողմերը կարող են գնահատել երկրի առաջընթացն ու համակարգում առկա բացերը, որպեսզի հնաավոր լինի առավել արդյունավետ բարեփողումներ մշակել և նպատակային միջոցառումներ ձեռնարկել:ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ հոդված 25 Երեխաների դաստիարակություն - քաղվածք, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-16

Երեխաների դաստիարակություն - քաղվածք, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-16

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն Երևան, Հայաստան, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Երևան, Հայաստան, 2017

 

Քաղվածքը ներկայացնում է հայաստանում 1-4 տարեկան երեխաների հանդեպ կիրառվող դաստիարակության մեթոդները, որտեղ զգալի բաժին մաս է հասնում դաստիարակության բռնի մեթոդներին, ֆիզիկական և հոգեբանական պատժին: ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ_ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻԿԻՆԳ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ_ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻԿԻՆԳ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիաների արձանագրություն

Մի ջ ազգայ ի ն զի նված ը նդհ ար ո ւ մնե ր ի զո հ ե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մաս ի ն 1949 թվակ անի օ գո ս տո ս ի 12-ի ժ նևի կ ո նվե նց ի անե ր ի  (Ար ձ անագր ո ւ թյ ո ւ ն 1)
Կանանց և ե ր ե խանե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մի ջ ո ց նե ր ը, հոդված 76, 77Երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ օրենսդրություն_քաղվածքներ

Երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ օրենսդրություն_քաղվածքներԵրեխայի իրավունքների կոնվենցիա

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա, ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 19 հոդվածին:

 

Մեկնաբանությունը կարող եք կարդալ անգլերեն լեզվովՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդվածներ 32, 43, 53, 58, 59, 130ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդվածներ 106, 132, 133, 165,166, 167, 168,169, 170, 171, 173ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ, հոդված 7 և 17