ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111


ՆՅՈՒԹԵՐ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016 – Գնահատելով Կառավարության ջանքերը տղաների և աղջիկների պաշտպանության գործում

 

Երեխաների պաշտպանության ինդեքսը բացառիկ գործիք է, որը թույլ է տալիս գնահատել երկրի առանջընթացը ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի շրջանակներում հանձնառած պարտավորություններն իրագործելիս: Այն վերլուծում է երկրի՝ երեխաների պաշտպանության համակարգը Կառավարության կողմից իրականացված գործողությունների 5 հարթություններում՝ քաղաքականություն, ծառայությունների տրամադրում, կարողություններ, հաշվետվողականություն և համակարգումՀիմնվելով Ինդեքսից դուրս բերվող արդյունքների վրա, շահագրգիռ կողմերը կարող են գնահատել երկրի առաջընթացն ու համակարգում առկա բացերը, որպեսզի հնաավոր լինի առավել արդյունավետ բարեփողումներ մշակել և նպատակային միջոցառումներ ձեռնարկել:ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ հոդված 25 ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ, հոդված 7 և 17Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա, ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 19 հոդվածին:

 

Մեկնաբանությունը կարող եք կարդալ անգլերեն լեզվովԵրեխաների դաստիարակություն - քաղվածք, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-16

Երեխաների դաստիարակություն - քաղվածք, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-16

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն Երևան, Հայաստան, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Երևան, Հայաստան, 2017

 

Քաղվածքը ներկայացնում է հայաստանում 1-4 տարեկան երեխաների հանդեպ կիրառվող դաստիարակության մեթոդները, որտեղ զգալի բաժին մաս է հասնում դաստիարակության բռնի մեթոդներին, ֆիզիկական և հոգեբանական պատժին: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդվածներ 106, 132, 133, 165,166, 167, 168,169, 170, 171, 1731949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիաների արձանագրություն

Մի ջ ազգայ ի ն զի նված ը նդհ ար ո ւ մնե ր ի զո հ ե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մաս ի ն 1949 թվակ անի օ գո ս տո ս ի 12-ի ժ նևի կ ո նվե նց ի անե ր ի  (Ար ձ անագր ո ւ թյ ո ւ ն 1)
Կանանց և ե ր ե խանե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մի ջ ո ց նե ր ը, հոդված 76, 77ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդվածներ 32, 43, 53, 58, 59, 130ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ_ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻԿԻՆԳ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ_ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻԿԻՆԳ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆԵրեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ օրենսդրություն_քաղվածքներ

Երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ օրենսդրություն_քաղվածքներ