ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիաների արձանագրություն


Մի ջ ազգայ ի ն զի նված ը նդհ ար ո ւ մնե ր ի զո հ ե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մաս ի ն 1949 թվակ անի օ գո ս տո ս ի 12-ի ժ նևի կ ո նվե նց ի անե ր ի  (Ար ձ անագր ո ւ թյ ո ւ ն 1)
Կանանց և ե ր ե խանե ր ի պաշ տպանո ւ թյ ան մի ջ ո ց նե ր ը, հոդված 76, 77
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ